About us


การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
           (Made in Thailand : MIT)

  การใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย Green Industry เป็นการเลือกที่ดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของธุรกิจโดยรวม โดยมีผลประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย Green Industry ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น โดยลดการใช้พลาสติกและวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 การประหยัดพลังงานเป็นหัวใจสำคัญของคุณประโยชน์หลายประการของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเชื่อมโยงกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของเราทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ROHS ย่อมาจาก “Restriction of Hazardous Substances” ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า. ROHS สร้างขึ้นเพื่อลดปริมาณของสารพิษที่มีในผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์.

กฎหมาย ROHS จำกัดหรือห้ามการใช้สารที่เสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ เช่น ปลอดภัยไฟฟ้า, ที่มาของวัสดุ, การกำจัดของเสีย, การรั่วไหลของสาร, และอื่นๆ. การปฏิบัติตาม ROHS มักจะเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำมาใช้ใหม่.

ROHS เป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตตามมาตรฐานเกณฑ์นี้และไม่มีสารอันตรายในรูปแบบที่จำกัด ซึ่งมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ในระดับโลกและเป็นการสนับสนุนในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 
   ไร้สารตะกั่ว Lead Free. มาตรฐาน RoHS
ส่วนผสม 99/1 Sn99Cu1 (ดีบุก 99% และทองแดง 1%)

 

   มอก. ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องระบุอยู่บนตัวสินค้า 

   ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำ

 

   THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย คือ มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างช่วยลดอุปสรรค-เพิ่มโอกาสส่งเสริม SME ที่ผลิตวัสดุภายในประเทศ (Made in Thailand-MiT) โดยการรับรองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.๗ ได้มีแต้มต่อสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้

 จากความตั้งใจ..สู่..จุดเริ่มต้น

ของผู้ผลิตแอลอีดี ที่ครบวงจรที่สุดในไทย

“สร้างแรงบัลดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์อนาคต

      บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร ระบบการบริหารงาน และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างสร้างสรรค์ โดยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจให้กับลูกค้าของเราว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบริการที่ดี และมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และประเทศของเราอย่างยั่งยืน